Geschiedenis van het kamerorkest Locatelli Tijdens een bespreking tussen de heren Welling, Kleinen en Haenen op 20 april 2000 is de basis gelegd voor een Landgraafse stichting ter bevordering de beoefening van klassieke muziek, in het bijzonder door beoefenaars van strijkmuziek. Wat de naamgeving betreft, wordt voorgesteld te kiezen voor de naam van een componist die bekendheid genoot op gebied van de kamermuziek. Het wordt Locatelli, een Italiaanse componist en violist uit het begin van de achttiende eeuw, die zich in Amsterdam had gevestigd en daar zeer gewaardeerd werd om zijn virtuoze werken en briljante techniek. De stichting heeft als doel, in de gemeente Landgraaf aan beoefenaars van de klassieke muziek, in het bijzonder aan beoefenaars van strijkmuziek, de gelegenheid te bieden, zich onder deskundige leiding te bekwamen in hun muzikale vaardigheden en samen met anderen te musiceren en zich voor publiek te presenteren. De stichting tracht dit doel te bereiken door: · Wekelijks ( of regelmatig)op een nader vast te stellen plaats en tijdstip de gelegenheid te bieden tot samen musiceren onder deskundige leiding. · Muziekbeoefenaars te begeleiden en voor te bereiden op gezamenlijk of solistisch optreden voor publiek. · Minimaal 2 x per jaar in de gemeente Landgraaf een uitvoering te laten verzorgen door kamermuziek beoefenaars. · Regelmatig bekendheid te geven aan de mogelijkheid tot samenspel. · Vorm te geven aan en samen te werken met een vriendenkring van liefhebbers van kamermuziek. · De financiële middelen te vergaren die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken De geld middelen van de stichting bestaan uit: · Subsidies · Donaties van particulieren en instellingen. · Vrijwillige bijdragen van leden van de vriendenkring Locatelli.. · Alle andere inkomsten De muzikale leiding van het kamerorkest: · Vanaf de oprichting tot zijn overlijden in 2006 was Wilhelm Welling de dirigent van het orkest. In november 2007 heeft Ernest Frissen de directie van Locatelli in handen. op 20 december 2018 overlijdt Ernest onverwacht. In januari 2019 heeft Ingrid Holleman de taak van dirigent op zich genomen. In september 2020 wordt het ledental substantieel vergroot met ensembleleden van de SMK.